Quốc gia:
Tiểu bang/Tp.:
Đếm:

Thủ đô:
Dân số:
Xếp hạng theo dân số:
Phần trăm dân số thế giới:
Tổng diện tích (Diện tích):
Thành phố nổi tiếng nhất:
Ngôn ngữ:
Tiền tệ:
Mã điện thoại: